คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การปรับปรุงบัญชีถือจ่ายให้เป็นปัจจุบัน :
2 -การจัดทำบัญชีรายชื่อนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับสถานศึกษา
   -การจัดทำบัญชีรายชื่อนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.การบันทึกข้อมูลโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.การสร้างบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.การสร้างหนังสือคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและบัญชีแนบท้าย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เอกสารนำเสนอแนวทางในการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ