รายละเอียดความเป็นมา

       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (17) กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่
จัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมาตรา 24 (5) กำหนดให้การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฏหมายกำหนด สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. จึงได้พัฒนาโครงการจัดระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
มีเป้าหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลรายบุคคลมีการเคลื่อนตัวโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเจ้าของทะเบียนประวัติ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

       ในการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังไม่มีหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือกฎหมาย
รองรับในการนี้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับภาระ
หน้าที่ตามกฎหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการจัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาใช้
ในการดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการ
จัดทำร่างระเบียบฯ นำเสนอ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.
เสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ.

       เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จึงได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการ กพฐ. ร่วมลงนามเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พร้อมทั้ง
แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ทราบเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการการใช้งานระบบบริหารงานบุคคลของระบบทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเต็มรูปแบบ โดยระบบการบริหารงานบุคคลที่จะเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบเป็น
ระบบแรกคือระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดเป้าหมายความสำเร็จให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนรอบ เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการนำร่องใช้งานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 48 เขตแล้วตั้งแต่รอบ เมษายน พ.ศ. 2554

คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
       เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.
เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จึงตั้ง
คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปีแรก
(1 เมษายน พ.ศ. 2555) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง 15/2555 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2555
โดยประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้
1. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
2. นายสมบัติ ขวัญดี
3. นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
4. นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ
5. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพฐ.)
หรือผู้แทน
6. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
7. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
8. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร).
9. นายชำเรือง เรืองขำ
10. นายศรีชัย พรประชาธรรม
11. นายวิชัย ลือพันธ์
12. นายมะยม โพธิสุวรรณ
13. หัวหน้ากลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล (สพฐ.)
หรือผู้แทน
14. นายอำพล แก้วมหานิล
15. นายมนตรี ช่วยพยุง
16. นางณัฏกมล พวงมาลัย
17. นางสาวนภัทร อินทรุณ
18. นางสุชาดา ถาดกิ่ง
19. นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์
20. นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร
21. นางวรรณา ธีริทธิกุล
22. นายคณัส แวดระเว
23. นางสาวกรรณิการ์ ปภารสิทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
              แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบแรก (เมษายน พ.ศ. 2555) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อยดังนี้
1. การปรับปรุงบัญชีถือจ่ายให้เป็นปัจจุบัน :
เป็นการปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่าย จ.18 ในส่วน อัตราจริง อัตราว่าง การโอน การย้าย รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือเสียชีวิต ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
2. นับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
เป็นการรายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาน ศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยนับรวมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มาช่วยราชการด้วย

3. จัดทำโควต้าเลื่อนขั้นเงินเดือน :
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวปฏิบัติในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2551
4. การเลื่อนเงินเดือน :
เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แบบร้อยละ) สำหรับบุคลากร ทางการศึกษามาตรา38ค.(2) ส่วนข้าราชการครูอ้างอิงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนพ.ศ. 2550
5. การออกคำสั่ง :
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาปี พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  เอกสารนำเสนอแนวทางในการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เป้าหมายความสำเร็จการเลื่อนเงินเดือนรอบแรก (เมษายน พ.ศ. 2555)
       คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีมติในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการเลื่อนเงินเดือนรอบแรก (เมษายน พ.ศ. 2555)
จำแนกตามระดับความเข้มข้นของการใช้งานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนออกเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบทั้ง 5 ขั้นตอน
เป้าหมาย เขตพื้นที่การศึกษานำร่อง 48 เขต

ภาคเหนือ จำนวน 23 เขต
         สพป.เชียงใหม่ เขต 1,2,3,4,5,6 , สพป.เชียงราย เขต 1,4 ,
         สพป.ตาก เขต 1,2 ,สพป.ลำพูน 1,2, สพป.นครสวรรค์ เขต 2,
         สพป.น่าน เขต 1 , สพป. พะเยา เขต 1 , สพป.พิจิตร เขต 1 ,
         สพป.พิษณุโลก เขต 2 , สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, 2 ,สพป.ลำปาง เขต 1,2 ,
         สพป.สุโขทัย เขต 2 ,สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ภาคกลาง จำนวน 9 เขต
         สพป.กาญจนบุรี เขต 1,2,3 ,สพป.ชัยนาท , สพป.นครปฐม เขต 1,2 ,
         สพป.ระยอง เขต 1 , สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 เขต
         สพป.ขอนแก่น เขต 1,5 ,สพป.นครพนม เขต 2 , สพป.บึงกาฬ ,
         สพป.มหาสารคาม เขต 3 ,สพป.ศรีสะเกษ เขต 1,2,3,4 , สพป.อุดรธานี เขต 1,2 ,
         สพป.อุบลราชธานี เขต 4,5

ภาคใต้ จำนวน 3 เขต
         สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 , สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 , สพป.ชุมพร เขต 2


กลุ่มที่ 2 ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะขั้นตอนการออกคำสั่ง
เป้าหมาย เขตพื้นที่การศึกษา 177 เขต

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ